menù
logo bianco
 
trentino
booking
X
Aankomst
 
Vertrek
 
 
Volwassenen
 
Kinderen

Privacy Policy

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens volgens artikelen 13 en 14 van EU-verordening 2016/679

Deze pagina vertegenwoordigt het "Privacybeleid" van deze website en is bedoeld om u informatie te verstrekken over hoe de persoonlijke gegevens van gebruikers die met deze website omgaan en die gebruikmaken van de diensten die door dezelfde aan gebruikers worden aangeboden, worden verwerkt.

Deze informatie wordt alleen voor deze site verstrekt en geldt niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links op de webpagina's van deze site.

De algemene verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (zie hieronder de "Verordening") stelt regels vast met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, evenals regels met betrekking tot het vrije verkeer van dergelijke gegevens en beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van individuen, met bijzondere aandacht voor het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Het Art. 4 van verordening voorziet dat:
 • "persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene") - art. 4 n. 1 van de verordening
 • "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; - Art. 4, nr. 2 van de verordening. 

Volgens art. 12 en ss. van de verordeningen, wordt ook bepaald dat de belanghebbende op de hoogte moet worden gebracht van de juiste informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en de rechten van de belanghebbende partijen.

A.P.T. Valsugana Soc. Coop. In overeenstemming met de artikelen 13 en 14 van de verordening verstrekt het u de volgende informatie:

Houder van de behandeling
Azienda Per il Turismo Valsugana soc. coop.
Viale Vittorio Emanuele, 3 
38056 Levico Terme (TN) – Italia
Mail: info@visitvalsugana.it
Tel: +39 0461 727700

Doel van de gegevensverwerking en rechtsgrondslagen
De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt voor de volgende doeleinden en met de hieronder aangegeven rechtsgrondslagen:
 1. voor het correct beheer van het verzoek om informatie dat via formulieren en / of e-mails naar de adressen op de site wordt gestuurd, evenals voor het verwerken van het verzoek zelf; de wettelijke basis voor de genoemde behandelingen wordt vertegenwoordigd door art. 6 lid. 1 punt b) van de EU-verordening 2016/679;
 2. voor het sluiten en correct uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, voor de gevraagde informatie en / of diensten / producten; ook om te reageren op verzoeken van de belanghebbende (informatie / producten / diensten / informatie nieuwsbrief) de wettelijke basis voor de genoemde behandelingen is vertegenwoordigd door art. 6 lid. 1 punt. b) van de verordening UE 2016/679;
 3. periodiek verzenden, via communicatietechnologieën op afstand ((e-mail, telefoon, sms, whatsapp), commerciële communicatie en nieuwsbrieven over de diensten, producten en activiteiten die door de eigenaar worden aangeboden; de wettelijke basis is de toestemming zoals beschreven in art. 6 lid. 1 punt. a) van de verordening UE 2016/679;
 4. ervoor zorgen dat de marketingcommunicatie met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden door de eigenaar, evenals die van hun commerciële partners en sponsors, inclusief online reclame, die relevant zijn voor de belangen van de betrokkene; hiertoe kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om de interesses en voorkeuren van de geïnteresseerde partij beter te begrijpen in welke andere producten, diensten en informatie  meer interesse zou kunnen zijn, waardoor we de communicatie van de eigenaar kunnen aanpassen om ze relevanter en interessanter te maken; de rechtsgrondslag wordt vertegenwoordigd door toestemming, zoals vereist door art. 6 lid. 1 punt. a) van de verordening UE 2016/679;
 5. e-mails sturen met het oog op commerciële en promotionele informatie voor de verkoop van onze producten / diensten, van hetzelfde type als de eerdere aankopen van de geïnteresseerde partij, met uitzondering van de weigering om door dezelfde te worden behandeld, waartegen te allen tijde bezwaar kan worden gemaakt; de wettelijke basis voor dit type verwerking wordt vertegenwoordigd door het legitieme belang van de gegevensbeheerder zoals vereist in art. 6 lid. 1 punt  f);
 6. het mogelijk en functioneel maken van navigatie op de website en een adequaat niveau van beveiliging, integriteit en beschikbaarheid garanderen; de wettelijke basis voor deze soort verwerking wordt vertegenwoordigd door het legitieme belang van de gegevensbeheerder, zoals vereist door art.6 lid. 1 punt. f);
 7. analyse van statistische gegevens op geaggregeerde of anonieme gegevens, met als doel de correcte werking van de website te controleren, verkeer bruikbaarheid en belang; rechtsgrondslag voor dit soort verwerking wordt vertegenwoordigd door het legitieme belang van de gegevensbeheerder, zoals vereist door art. 6 lid. 1 punt. f);
 8. vaststellen, uitoefenen of verdedigen een recht voor de rechtbank ; de wettelijke basis voor deze type verwerking wordt vertegenwoordigd door het legitieme belang van de gegevensbeheerder zoals bepaald in art. 6 lid. 1 punt f);
 9. om de verplichtingen na te komen die zijn vastgelegd in de wet, in een verordening, in de communautaire wetgeving of in een bevel van de Autoriteit; de rechtsgrondslag voor deze type verwerking wordt vertegenwoordigd door het rechtmatige belang van de gegevensbeheerder zoals bepaald in art. 6, lid 1, punt c);

Type gegevens
De gegevens die nodig zijn voor het nastreven van de bovengenoemde doeleinden, worden verzameld en verwerkt:
 1. identificatiegegevens
 2. contactgegevens
 3. gegevens met betrekking tot de contractuele relatie
 4. gegevens met betrekking tot de voorkeuren en interesses van de belanghebbende

Navigatie gegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van internet communicatieprotocollen.
Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers in staat zou kunnen stellen te worden geïdentificeerd.
Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI) -notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om de verzoek aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computer omgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.
De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site.

Weigering om gegevens te verstrekken
Afgezien van wat gespecificeerd is voor navigatiegegevens, staat het gebruikers / bezoekers vrij om hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van gegevens is in sommige gevallen noodzakelijk omdat elke weigering om ze te verstrekken kan leiden tot het niet sluiten of onjuist uitvoeren van het overeenkomst waarvan de belanghebbende partij is en/of het niet naleven van de wettelijke verplichtingen waartoe de eigenaar is ingediend.
Het verstrekken van gegevens voor verwerking waarvoor toestemming vereist is, is optioneel, het niet verstrekken ervan maakt het niet onmogelijk om de door de eigenaar aangeboden producten / diensten te gebruiken. Zelfs in het geval van toestemming heeft de belanghebbende nog steeds het recht om vervolgens geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden, door simpelweg een verzoek in te dienen bij de gegevensbeheerder op de hierboven vermelde adressen..

Gegevensbron
De gegevens worden verstrekt door de geïnteresseerde partij of verzameld bij derden.

Behandelingsmethoden
In overeenstemming met de bepalingen van art. 5 van de verordening, zijn de verwerkte Persoonsgegevens:
 1. op een rechtmatige, correcte en transparante manier verwerkt naar de belanghebbende;
 2. verzameld en geregistreerd voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en vervolgens  verwerkt in voorwaarden die compatibel zijn met deze doeleinden;
 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 4. nauwkeurig en indien nodig bijgewerkt;
 5. zodanig worden behandeld dat een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd;
 6. opgeslagen in een vorm die de identificatie van de geïnteresseerde partij mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
De behandeling zal zowel met handmatige en/of computer- en telematica instrumenten worden uitgevoerd met een logica organisatie en verwerking die strikt verband houden met de doeleinden  en in ieder geval op een manier die de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens garandeert met inachtneming van de organisatorische, fysieke en logische maatregelen waarin de geldende bepalingen zijn voorzien.

Data communicatie
Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de personen die gemachtigd zijn om de verwerking te verwerken, evenals aan de externe gegevensverwerkers die door de eigenaar zijn aangesteld (de volledige lijst van externe beheerders is verkrijgbaar bij de gegevensbeheerder), die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de bovengenoemde doeleinden. Als onderdeel van het nastreven van de bovengenoemde doeleinden, kunnen de gegevens worden bekendgemaakt aan andere personen die optreden als onafhankelijke eigenaren.

Verspreiding van gegevens
Persoonlijke gegevens worden niet verspreid.

Overdracht van gegevens naar het buitenland
Voor de hierboven aangegeven doeleinden worden de Persoonsgegevens verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als ze worden overgedragen aan derde landen, zullen bij gebreke van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen worden gerespecteerd, zoals de model contractbepalingen van de Europese Commissie.

Bewaring van gegevens. 
Over het algemeen worden Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, inclusief de bewaartermijn die vereist is door de toepasselijke wetgeving en, in ieder geval, gedurende een maximale periode van 10 jaar vanaf de beëindiging. van de relatie met de gegevensbeheerder en voor een maximale periode van 2 jaar of tot intrekking voor de doeleinden waarvoor uw toestemming vereist is, met uitzondering van de mogelijke noodzaak voor de gegevensbeheerder om zijn recht in de rechtbank te verdedigen.

Rechten van de belanghebbende.
In overeenstemming met de Europese verordening 679/2016 art. van 15 tot 22 en de geldende nationale wetgeving, kan de belanghebbende partij, volgens de methoden en binnen de grenzen bepaald door de huidige wetgeving, de volgende rechten uitoefenen:
 • bevestiging vragen van het bestaan van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben (recht op toegang);
 • herkomst van de oorsprong;
 • begrijpelijke communicatie ontvangen;
 • informatie hebben over de logica, methoden en doeleinden van de verwerking;
 • verzoeken om bijwerking, rectificatie, integratie, annulering, omzetting in anonieme vorm, blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • evenals, meer in het algemeen, om alle rechten uit te oefenen die worden erkend door de huidige bepalingen van de wet.

De uitoefening van rechten kan plaatsvinden door een verzoek te sturen dat zonder formaliteiten moet worden gericht aan de gegevensbeheerder op de hierboven vermelde adressen.
Alvorens een antwoord te geven, moet de eigenaar mogelijk de betrokkene identificeren door een kopie van zijn identiteitsbewijs te vragen.
Schriftelijke feedback zal zonder onnodige vertraging worden gegeven en in elk geval niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek.

Klacht
In het geval dat de belanghebbende van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Garantautoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens gevestigd in Rome, overeenkomstig art. 77 van de verordening zelf, evenals een beroep op de gerechtelijke autoriteiten. 
 
Laat je inspireren
Laat je inspireren
Bekijk onze news, video en #hashtag.
Ontdek!
unchecked checked
Aanvraag informatie
Welke vakantie hoort bij jou?
Uw privacy is belangrijk voor ons en wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wetgeving met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alle informatie is beschikbaar in het privacybeleid
Verzend!